Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

        Xem với cỡ chữ    


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

                      SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2075/SKHĐT-KTN

V/v lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

 

 Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2017

 

                  Kính gửi:

                 - Các sở, ban, ngành;

                 - UBND các quận, huyện;

- Các chủ đầu tư, quản lý dự án;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất.

              Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 và 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gởi các đơn vị Công văn hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu xây dựng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

             1. Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018

Đơn vị lập kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 theo thứ tự ưu tiên như sau:

          - Các công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoặc đang trình phê duyệt quyết toán.

          - Các công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2017 nhưng còn thiếu vốn.

          - Các công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018 hoặc sau năm 2018.

          - Các công trình mới theo quy định của Luật Đầu tư công (có Quyết định phê duyệt dự án/Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đến ngày 31/10/2017).

Đối với UBND huyện Hòa Vang, đề nghị báo cáo nhu cầu kế hoạch vốn từng năm giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách hỗ trợ huyện để đầu tư bổ sung một số công trình theo chương trình nông thôn mới.

             2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

             Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 và thực tế tình hình triển khai thực hiện, giải ngân đến nay của các dự án, đơn vị rà soát tổng hợp đề xuất nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

             Đồng thời, để tránh vướng mắc trong việc lập các thủ tục đầu tư XDCB cũng như trong quá trình giải ngân, đơn vị lưu ý tổng hợp bổ sung các công trình đã giải ngân trong năm 2016 hoặc đã có kế hoạch vốn năm 2017 nhưng không có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND.

             3. Hệ thống biểu mẫu xây dựng kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (đính kèm)

              Lưu ý: Nhằm tránh điều chỉnh nhiều lần, đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin theo biểu mẫu đính kèm và ghi đúng tên dự án theo Quyết định phê duyệt dự án.

             4. Tiến độ báo cáo

              Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản và file mềm đến địa chỉ maitn@danang.gov.vn, loanbtt@danang.gov.vn, phuongntv@danang.gov.vn, và phuongndv@danang.gov.vn trước ngày 25/8/2017 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Kính đề nghị các đơn vị phối hợp báo cáo đúng tiến độ./.

 

                                                                                                                    

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND thành phố (để b/c);

- Lưu: VT, KTN (Mai).

GIÁM ĐỐC

 

 

                                          (đã ký)

 

 

 

 Trần Văn Sơn

 

 

 

 


HỆ THỐNG BIỂU MẪU

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2018

VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN TRUNG HẠN

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo công văn số 2075/SKHĐT-KTN ngày 11 tháng 8 năm 2017 của

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPĐN)

 

            1. Xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 (Biểu số 1, 2, 3, 7, 8)

            - Biểu số 1: Kế hoạch đầu tư công các dự án Xây dựng cơ bản năm 2018 (áp dụng cho các dự án Xây dựng cơ bản).

           - Biểu số 2: Kế hoạch đầu tư công các dự án Khai thác quỹ đất năm 2018 (áp dụng cho các dự án Khai thác quỹ đất).

            - Biểu số 3: Kế hoạch vốn Đền bù giải tỏa năm 2018 (Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo thêm biểu mẫu này).

             - Biểu số 7: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phân cấp cho quận, huyện năm 2017 và dự kiến danh mục phân bổ vốn đầu tư phân cấp cho quận, huyện năm 2018 (UBND các quận, huyện báo cáo thêm biểu mẫu này).

             Đối với UBND huyện Hòa Vang, đề nghị báo cáo nhu cầu kế hoạch vốn từng năm giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách hỗ trợ huyện để đầu tư bổ sung một số công trình theo chương trình nông thôn mới.

             - Biểu số 8: Danh mục công trình hoàn thành và khởi công mới (áp dụng cho tất cả các chủ đầu tư, quản lý dự án).

             2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (biểu số 4, 5, 6)

Đơn vị báo cáo tất cả các công trình có trong kế hoạch vốn trung hạn đã giao tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND thành phố (kể cả những công trình không đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn) Và những công trình đã giải ngân trong năm 2016 hoặc đã có kế hoạch vốn năm 2017 nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Quyết định trên.

            - Biểu số 4: Điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 các dự án Xây dựng cơ bản (áp dụng cho các dự án Xây dựng cơ bản).

           - Biểu số 5: Điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 các dự án Khai thác quỹ đất (áp dụng cho các dự án Khai thác quỹ đất).

            - Biểu số 6: Điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 các dự án Đền bù giải tỏa (Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo thêm biểu mẫu này).

            3. Các lưu ý

            Để thuận tiện cho việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện các nội dung sau:

             - Khi ước giá trị khối lượng thực hiện, giải ngân phải đảm bảo sát với thực tế, đúng theo nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, không để phát sinh nợ đọng XDCB.

             - Đối với cột Ghi chú:

             + Đối với các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017: ghi rõ QĐ phê duyệt quyết toán của cả dự án hoặc từng hạng mục và gửi kèm bản sao Quyết định.

             + Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018: báo cáo khối lượng thực hiện, thời gian dự kiến hoàn thành bàn giao và gửi kèm Biên bản xác nhận khối lượng.

             + Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018: tóm tắt khối lượng, hạng mục đã hoàn thành, báo cáo cụ thể KH vốn 2018 dự kiến để thanh toán khối lượng hạng mục nào và triển khai thực hiện những hạng mục nào trong năm 2018.

             + Đối với các dự án khởi công mới năm 2018: ghi rõ hiện trạng, sự cần thiết phải đầu tư, tóm tắt nội dung, quy mô đề nghị đầu tư, tình hình hồ sơ thủ tục (Quyết định phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án...).

             - Đề nghị báo cáo theo mẫu trên file Excel, Font Times New Roman, không thêm, bớt hay giấu cột, giá trị cập nhật đến thời điểm báo cáo theo đúng đơn vị tính (triệu đồng), tên dự án đúng theo Quyết định phê duyệt dự án/ BCKTKT, các thông tin liên quan đến dự án (mã dự án, mã ngành kinh tế/khoản…) chính xác để tránh vướng mắc trong quá trình giải ngân.

              - File hệ thống biểu mẫu xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 được đăng tải trên trang web http://dpi.danang.gov.vn (Thông tin chuyên ngành à XDCB à Văn bản hướng dẫn à Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 và Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020).

 

 
 >>>>>>>>   Tải Biểu mẫu đính kèm tại đây  

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Video Video

2 2 5 0 1 3 9 6
Hôm nay: 5654
Tháng này: 285332
Tổng cộng: 22501396