Công văn v/v Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 04/5/2018

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1165  /SKHĐT-KTN

V/v Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2018 

Đà Nẵng, ngày  02  tháng  5  năm 2018

 

 

                          Kính gửi:           - Các sở, ban, ngành;

- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và Công ty.

 

           Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; trong đó UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo về tình hình thực hiện và rà soát kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2018 trong tháng 6 năm 2018.

            Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, và Công ty báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng chính xác nhu cầu vốn 6 tháng cuối năm 2018 theo thứ tự ưu tiên, gồm 2 phần như sau:

            I. Phần Thuyết minh báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn XDCB năm 2018, bao gồm những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công và đề xuất các kiến nghị, giải pháp        

            II. Phần Biểu mẫu (đính kèm theo Công văn)

            Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị chủ động rà soát đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn XDCB của các công trình không có khả năng sử dụng hết số vốn đã được bố trí năm 2018 để điều chuyển bổ sung cho các công trình trọng điểm, các công trình bức xúc ảnh hưởng đến an sinh xã hội, cụ thể theo các Biểu mẫu sau:

            1. Biểu số 1: Biểu tổng hợp điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 các dự án xây dựng cơ bản và khai thác quỹ đất.

          Lưu ý:

- Tổng hợp báo cáo tất cả các công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết toán nhưng chưa được bố trí vốn để thanh toán tại Mục I - Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017.

- Rà soát lại các thông tin, số liệu chưa chuẩn xác tại Quyết định 6898/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và cập nhật lại các thông tin, số liệu mới cho phù hợp.

- Đề nghị đơn vị báo cáo đầy đủ theo mẫu trên file Excel, Font Times New Roman, không thêm, bớt hay giấu cột, giá trị cập nhật đến thời điểm báo cáo theo đúng đơn vị tính, tên dự án ghi đúng theo Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT/Quyết định phê duyệt dự án. Nếu có điều chỉnh, ghi rõ vào phần Ghi chú.

- Các cột (6), (7), (8): Đề nghị đơn vị điền đầy đủ các thông tin về Địa điểm mở tài khoản của dự án, Mã dự án, Mã ngành kinh tế (loại, khoản) theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

- Cột (8): Đề nghị các đơn vị rà soát, điều chỉnh Mã ngành kinh tế (loại, khoản) của dự án theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước.

- Cột (49): Đơn vị tóm tắt tình hình thực hiện của dự án đến thời điểm báo cáo, ghi rõ lý do đề nghị tăng giảm. Đối với các công trình đã hoàn thành quyết toán, đề nghị ghi số, ngày tháng của Quyết định và gửi kèm Quyết định.

             2. Biểu số 2: Biểu tổng hợp điều chỉnh kế hoạch vốn đền bù giải tỏa (Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Chi nhánh báo cáo theo biểu này).

             3. Biểu số 3: Biểu báo cáo Danh mục công trình hoàn thành và khởi công trong 6 tháng đầu năm 2018, Danh mục công trình dự kiến hoàn thành và khởi công mới trong 6 tháng cuối năm 2018.

             Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và Công ty phối hợp triển khai thực hiện. Nội dung báo cáo(*) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/2018 để Sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:                                                      

- Như trên;                                                           

- Thường thực Thành ủy (để b/c);

- Thường trực HĐND TP (để b/c);

- UBND TP (để b/c);

- Lưu VT, KTN (Tú).

 GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 Trần Văn Sơn(*) Các đơn vị có thể tải các biểu mẫu đính kèm tại địa chỉ http://dpi.danang.gov.vn (Mục Thông báo → Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2018). Khi gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các đơn vị đồng thời gửi file đến địa chỉ thư điện tử: maitn@danang.gov.vn, phuongndv@danang.gov.vn, loanbtt@danang.gov.vn (Tựa đề email và tên file theo mẫu: Tên Đơn Vị - Điều chỉnh kế hoạch 2018).

 

Tải biểu mẫu đính kèm

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1168  /SKHĐT-KTN

V/v Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2017

Đà Nẵng, ngày  02   tháng  5  năm 2018

 

 

Kính gửi: UBND các quận, huyện

            Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; trong đó UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo về tình hình thực hiện và rà soát kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2018 trong tháng 6 năm 2018.

             Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các quận, huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng chính xác nhu cầu vốn 6 tháng cuối năm 2017 theo thứ tự ưu tiên, gồm 2 phần như sau:

             I. Phần Thuyết minh báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn XDCB năm 2018, bao gồm những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công và đề xuất các kiến nghị, giải pháp.

            II. Phần Biểu mẫu (đính kèm theo Công văn)

            Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các quận, huyện chủ động rà soát đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn XDCB của các công trình không có khả năng sử dụng hết số vốn đã được bố trí năm 2018 để điều chuyển bổ sung cho các công trình trọng điểm, các công trình bức xúc ảnh hưởng đến an sinh xã hội, cụ thể theo các Biểu mẫu sau:

            1. Biểu số 1: Biểu tổng hợp điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 các dự án xây dựng cơ bản.

            Lưu ý:

- Tổng hợp báo cáo tất cả các công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết toán nhưng chưa được bố trí vốn để thanh toán tại Mục I - Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017.

- Rà soát lại các thông tin, số liệu chưa chuẩn xác tại Quyết định 6898/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và cập nhật lại các thông tin, số liệu mới cho phù hợp.

- Đề nghị đơn vị báo cáo đầy đủ theo mẫu trên file Excel, Font Times New Roman, không thêm, bớt hay giấu cột, giá trị cập nhật đến thời điểm báo cáo theo đúng đơn vị tính, tên dự án ghi đúng theo Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT/Quyết định phê duyệt dự án. Nếu có điều chỉnh, ghi rõ vào phần Ghi chú.

- Các cột (6), (7), (8): Đề nghị đơn vị điền đầy đủ các thông tin về Địa điểm mở tài khoản của dự án, Mã dự án, Mã ngành kinh tế (loại, khoản) theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

- Cột (8): Đề nghị các đơn vị rà soát, điều chỉnh Mã ngành kinh tế (loại, khoản) của dự án theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước.

- Cột (8): Đề nghị các đơn vị rà soát, điều chỉnh Mã ngành kinh tế (loại, khoản) của dự án theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước.

- Cột (49): Đơn vị tóm tắt tình hình thực hiện của dự án đến thời điểm báo cáo, ghi rõ lý do đề nghị tăng giảm. Đối với các công trình đã hoàn thành quyết toán, đề nghị ghi số, ngày tháng của Quyết định và gửi kèm Quyết định.

             2. Biểu số 2: Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư phân cấp cho ngân sách các quận, huyện. Danh mục công trình, số vốn đã phân bổ, tình hình giải ngân đến thời điểm báo cáo.

             3. Biểu số 3: Biểu báo cáo Danh mục công trình hoàn thành và khởi công trong 6 tháng đầu năm 2018, Danh mục công trình dự kiến hoàn thành và khởi công mới trong 6 tháng cuối năm 2018.

             Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp triển khai thực hiện. Nội dung báo cáo(*) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/2018 để Sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:                                                      

- Như trên;

- Thường thực Thành ủy (để b/c);

- Thường trực HĐND TP (để b/c);

- UBND TP (để b/c);

- Lưu VT, KTN (Tú).

 GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 Trần Văn Sơn(*) Các đơn vị có thể tải các biểu mẫu đính kèm tại địa chỉ http://dpi.danang.gov.vn (Mục Thông báo → Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2018). Khi gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các đơn vị đồng thời gửi file đến địa chỉ thư điện tử: maitn@danang.gov.vn, phuongndv@danang.gov.vn, loanbtt@danang.gov.vn (Tựa đề email và tên file theo mẫu: Tên Đơn Vị - Điều chỉnh kế hoạch 2018)./.

 

Tải biểu mẫu đính kèm

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Video Video

2 2 5 4 9 0 4 1
Hôm nay: 3080
Tháng này: 65142
Tổng cộng: 22549041