Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 17-12-2019 04:28

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 như sau:

1. Thời gian tiếp công dân: Ngày 20 hàng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết thì chuyển sang ngày làm việc liền kề).

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

2. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân, cửa số 5, tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết./.

Thông báo đính kèm

Thanh tra Sở