THÔNG BÁO Về việc Thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Đăng ngày 09-08-2021 08:58

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Công văn số 5090/BKHĐT-ĐTNN ngày 04/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v triển khai các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng kính thông báo đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (viết tắt là: nhà đầu tư) như sau:

1. Đề nghị nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư trực tuyến theo quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 40 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng hướng dẫn để nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đúng quy định.

3. Yêu cầu Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 40 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành hành một số điều của Luật Đầu tư.

(Hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến đính kèm)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng thông báo để nhà đầu tư được biết và thực hiện./

File đính kèm