Định hướng xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022
Đăng ngày 12-11-2021 03:52

Trên cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ (Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021), Thanh tra thành phố Đà Nẵng hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Công văn số 965/TTTP-VP ngày 9/11/2021); trong đó chú trọng một số nội dung chủ yếu sau:

(1) Về công tác thanh tra đối với Thanh tra quận, huyện, sở, ngành:

- Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện, sở, ngành, bao gồm thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc quận, huyện, sở, ngành.

- Thanh tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của quận, huyện, sở, ngành.

- Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trực thuộc.

- Thanh tra việc quản lý vốn, tài sản, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; thanh tra các doanh nghiệp nhà nước theo Công văn số 6551/UBND-TTTP ngày 27/9/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra theo yêu cầu của Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc sở, ngành; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 (2) Thanh tra sở, ngành, quận, huyện căn cứ quy định pháp luật về thanh tra, nội dung hướng dẫn định hướng tại Công văn này, yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của ngành, địa phương để xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 trình Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt, đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc có chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Cập nhật Phần mềm xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra theo nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 04/12/2019.

Đồng thời, Công văn số 1889/TTCP-KHTH của Thanh tra Chính phủ còn định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra của ngành kế hoạch và đầu tư; cụ thể:

(1) Thanh tra hành chính tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Bộ; việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020.

(2) Thanh tra chuyên ngành: Một là, Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công tại các bộ, ngành và địa phương; công tác đấu thầu tại các bộ, ngành, địa phương. Hai là, Thanh tra các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư (bao gồm đầu tư có vốn đầu tư trong nước và đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài); công tác QLNN về đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thanh tra Sở

File đính kèm

Các tin khác