Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ
Đăng ngày 27-10-2022 09:30

Ngày 20/10/2022, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (Xây mới nhà hiệu bộ, bộ môn và Khu C) tại Quyết định số 2740/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên dự án: Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (Xây mới nhà hiệu bộ, bộ môn và Khu C).

- Tổng mức đầu tư dự án: 30.020.725.000 đồng.

- Chủ đầu tư: UBND quận Hải Châu.

- Điều hành dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Hải Châu.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2022 bố trí 07 tỷ đồng để triển khai thi công).

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

- Ðịa điểm xây dựng: Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

- Tên gói thầu: Xây lắp.

- Giá gói thầu: 22.068.293.000 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2022.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày thực hiện + 210 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng.

Ghi chú: Giá gói thầu là trên cơ sở dự toán đã được Chủ tịch UBND quận Hải Châu phê duyệt tại Quyết định số 5098/QĐ-UBND ngày 10/10/2022.

UBND quận Hải Châu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác