Phê duyệt tiếp nhận viện trợ lẻ và lãi ngân hàng từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 31-10-2022 15:56

Ngày 06/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2620/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ viện trợ lẻ và lãi ngân hàng từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng gồm các nội dung chính sau:

1. Tên khoản viện trợ: Viện trợ lẻ và lãi ngân hàng từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên tài trợ: Các tổ chức nước ngoài và các khoản lãi tiết kiệm.

4. Chủ khoản viện trợ: Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng.

5. Mục đích của khoản viện trợ: Thực hiện các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6. Thời gian tiếp nhận: Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022.

7. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng.

8. Tổng giá trị viện trợ: 1.407.639.517 đồng (Một tỷ, bốn trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm ba mươi chín nghìn, năm trăm mười bảy đồng) (Phụ lục đính kèm).

 ​Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác