Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
Đăng ngày 30-11-2022 03:27

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022, ngày 28/01/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong năm 2022, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ, nhưng thành phố vẫn luôn xác định việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của thành phố về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19; tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; cải thiện kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.

Theo đó, thành phố đã thực hiện có kết quả các giải pháp: (1) Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai; (2) Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; (3) Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát (4) Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững; (5) Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19; (6) Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; (7) Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; (8) Thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

(Chi tiết tình hình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 đính kèm).

Phòng Doanh nghiệp, KTTT và TN

 

Các tin khác