Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2022/TT-NTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn
Đăng ngày 10-02-2023 09:45

Ngày 20/12/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2022/TT-NTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn, kèm theo Thông tư này QCVN 47:2022/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.

Phạm vi điều chỉnh được áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định kỹ thuật quan trắc các yếu tố thủy văn. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quan trắc các yếu tố thủy văn trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong đó quy định kỹ thuật như sau: Quan trắc mực nước, Quan trắc nhiệt độ nước sông, Quan trắc lưu lượng nước, Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2023 và thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCVN 47:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác