Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế
Đăng ngày 10-02-2023 09:48

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ tại Quyết định này được quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Bãi bỏ các nội dung công bố đối với 03 thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:

a) Thủ tục hành chính: “Xác nhận bảng kê lâm sản” (mã số 1.000045);

b) Thủ tục hành chính: “Xác nhận bảng kê lâm sản” (mã số 1.000037);

c) Thủ tục hành chính: “Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên” (mã số 1.000047).

Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác