Ban Giám Đốc
Đăng ngày 07-01-2018 02:15

STT

Họ và tên

Chức danh

ĐT cơ quan

ĐT di động

Email

1

 Trần Phước Sơn

 Giám đốc

0236.3891 081                    

 

sontp@danang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Giám đốc

0236.3821 355

 

huongntt1@danang.gov.vn

3

Nguyễn Đình Tuấn

Phó Giám đốc

0236 3840 534

 

tuannd@danang.gov.vn

4

Lê Thị Kim Phương

Phó Giám đốc

0236 3840 598

 

phuongltk@danang.gov.vn