Phòng Kinh tế đối ngoại
Đăng ngày 07-11-2017 02:14

 

Điện thoại: 0236.3822759

STT

Họ và tên

Chức danh

ĐT Di động

Email

1

Trần Ngọc Vinh

Trưởng phòng

 

vinhtn@danang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hồng

Phó Trưởng phòng

 

hongntt2@danang.gov.vn

3

Mai Thị Hải Châu

Phó Trưởng phòng

 

chaumth2@danang.gov.vn

4

Nguyễn Đoàn Bích Thảo

Chuyên viên

 

thaondb@danang.gov.vn

5

Lê Hà Thanh Bình

Chuyên viên

 

binhlht@danang.gov.vn

6

Nguyễn Minh Quân

Chuyên viên

 

quannm@danang.gov.vn

7

Đinh Thị Thùy Linh

Chuyên viên

 

linhdtt2@danang.gov.vn

8

Ngô Ngọc Cường

Chuyên viên

 

cuongnn@danang.gov.vn