Phòng Khoa giáo, Văn xã
Đăng ngày 07-11-2013 02:13

Điện thoại: 0236.3.822.230

Stt

Họ và tên

Chức danh

ĐT Di động

Email

01

Hoàng Dương Tấn Anh

Trưởng phòng

 

anhhdt@danang.gov.vn

02

Lê Hoàng

P.Trưởng phòng

 

hoangl@danang.go.vn

03

Nguyễn Nam Hùng

P.Trưởng phòng

 

hungnn@danang.gov.vn

04

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Chuyên viên

 

hienntd@danang.gov.vn

05

Phan Thị Ngọc Hiền

Chuyên viên

 

hienptn@danang.gov.vn

06

Phạm Hoài Nam

Chuyên viên

 

namph1@danang.gov.vn