Phòng Kinh tế ngành
Đăng ngày 19-06-2015 09:17

Số điện thoại: 0236.3.821.341 - 0236.3.832.395

STT

Họ và tên

Chức danh

ĐT Di động

Email

1

Đinh Thị Bích Liễu

Trưởng phòng

 

lieudtb@danang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng phòng

 

thanhnv3@danang.gov.vn

3

Huỳnh Minh Tú

Phó Trưởng phòng

 

tuhm@danang.gov.vn

4

Phan Văn Tiến

Chuyên viên

 

tienpv1@danang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Viễn Phương

Chuyên viên

 

phuongntv@danang.gov.vn

6

Trần Nhật Mai

Chuyên viên

 

maitn@danang.gov.vn

7

Trần Thùy An

Chuyên viên

 

antt@danang.gov.vn

8

Nguyễn Đồng Việt Phương

Chuyên viên

 

phuongndv@danang.gov.vn

9

Bùi Thị Thúy Loan

Chuyên viên

 

loanbtt@danang.gov.vn