Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
Đăng ngày 22-11-2016 10:37

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư

Điện thoại: 0236 3 832 395

STT                Họ và tên                          Chức  danh                               

 ĐT  di động                                     

Email       
1 Trần Văn Mẫn Trưởng phòng   mantv@danang.gov.vn
2 Trần Minh Thành Phó Trưởng phòng   thanhtm@danang.gov.vn
3 Đỗ Anh Khoa Chuyên viên   khoada@danang.gov.vn
4 Trần Thị Nhật Ánh                                                  Chuyên viên   anhttn2@danang.gov.vn
5 Nguyễn Thị Kiều Diễm Chuyên viên   diemntk@danang.gov.vn
6 Lê Thị Mai Ly Chuyên viên