Thanh tra Sở
Đăng ngày 07-11-2013 02:08

 

Điện thoại: 0236.3817700

Stt

Họ và tên

Chức danh

ĐT Di động

Email

1

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Chánh Thanh tra

 

nguyetntt@danang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Chánh thanh tra

 

trangntt1@danang.gov.vn

3

Đặng Lê Minh Thu

Chuyên viên

 

thudlm@danang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

 

huyenntt5@danang.gov.vn

5

Trần Hữu Lân

Chuyên viên