Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp
Đăng ngày 07-11-2013 02:07

Điện thoại: 0236.3.835.111 or 0236.3.835.119

STT Họ và tên Chức danh ĐT Di động Email
1 Kiều Văn Tám Giám đốc Trung tâm   tamkv@danang.gov.vn
2 Ngô Thị Châu Hồng Kế toán   hongntc@danang.gov.vn
3 Ông Thuận Ánh Chuyên viên   anhot@danang.gov.vn
4 Trần Thị Diễm My Chuyên viên   myttd@danang.gov.vn
5 Nguyễn Bích Nhựt Chuyên viên   nhutnb@danang.gov.vn
6 Lương Hoàng Tuấn Chuyên viên   tuanlh@danang.gov.vn
7 Trần Đình Cát Vân Chuyên viên   vantdc@danang.gov.vn