Kính gửi: -       Giám đốc các Sở, ban, ngành; -       Chủ tịch UBND các quận, huyện.
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 thành phố Đà Nẵng và Công văn số 4723/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phá
    1 2 Trang sau

2 2 5 9 6 6 3 9
Hôm nay: 3971
Tháng này: 56325
Tổng cộng: 22596639