Thực hiện nội dung Công văn số 5684/BKHĐT-QLĐT ngày 01/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v xin ý kiến dự thảo Luật Đầu tư công. Để có cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý trình UBND thành phố gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan và đơn vị nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư công và gửi góp ý về Phòng XDCB - Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Trung tâm Công nghệ phần mềm, Tầng 15, số 02 Quang Trung và gửi qua email: xdcbdpi@yahoo.com) trước ngày 14/8/2012.
I. MỤC ĐÍCH Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước ngoài Khu công nghiệp – Khu chế xuất – Khu công nghệ cao – Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. - Hướng dẫn, phổ biến và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư.
    1

2 2 5 4 9 0 2 3
Hôm nay: 3062
Tháng này: 65124
Tổng cộng: 22549023