I. Tổng số TTHC đã rà soát: 61, trong đó: - Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: 48 - Số lượng yêu cầu, điều kiện: 8 II. Danh sách TTHC kiến nghị giữ nguyên: Bao gồm những trường hợp được kiến nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung của TTHC và mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC (theo Mẫu 1 dưới đây). III.
I. Công tác chỉ đạo, điều hành: Trong năm Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Thành uỷ và các chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức; đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền được lồng ghép tại các buổi họp giao ban hàng tháng, hàng quý của Sở, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và sao gửi tài liệu qua mạng.
Phần I TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2010   I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI           1.
    1

2 2 5 4 9 0 7 0
Hôm nay: 3109
Tháng này: 65171
Tổng cộng: 22549070