I. MỤC ĐÍCH Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan dự án quy trình cấp giấy chứng nhận. II. PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho quá trình phê duyệt hồ sơ liên quan cấp giấy chứng nhận chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp FDI thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Đà Nẵng. III.
I. MỤC ĐÍCH Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan dự án quy trình cấp giấy chứng nhận. II. PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho quá trình phê duyệt hồ sơ liên quan cấp giấy chứng nhận chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp FDI thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Đà Nẵng. III. CƠ SỞ PHÁP LÝ - TÀI LIỆU THAM KHẢO - Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Luật Đầu tư năm 2005; - Luật Doanh nghiệp năm 2005;
    1

2 2 5 4 9 0 0 7
Hôm nay: 3046
Tháng này: 65108
Tổng cộng: 22549007