Chào anh/chị Công ty em sở hữu 100% vốn Hoa Kỳ, hiện tại bên em đang thuê nhà xưởng để chứa hàng hóa do Công ty sản xuất. Bên cho thuê nhà xưởng đã đăng ký ngành nghề kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Vậy Anh/Chị cho em hỏi là Công ty em có cần phải làm thủ tục bổ sung ngành nghề kho bãi và lưu giữ hàng hóa không? Mong nhận được sự phản hồi của Anh/Chị.
Nguyễn Trương Bảo Uyên
baouyennguyentruong97@gmail.com

Kính gửi: Bà Nguyễn Trương Bảo Uyên

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được nội dung câu hỏi của doanh nghiệp trong chuyên mục “Hỏi – đáp” tại Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời như sau:

 Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, các hoạt động thuộc mã ngành 5210 gồm:

52101: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan – Nhóm này gồm: Hoạt động của các kho ngoại quan: Lưu giữ, kho bãi đối với các hàng hóa trong nước đã làm xong thủ tục xuất khẩu thông thường nhưng chưa đưa ra nước ngoài, hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, chưa làm thủ tục nhập khẩu thông thường với cơ quan hải quan Việt Nam.

52102: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) – Nhóm này gồm: Hoạt động lưu giữ hàng hóa tại các kho (trừ kho ngoại quan) có lắp đặt thiết bị đông lạnh để bảo quản hàng hóa, thường là hàng thực phẩm tươi sống (trừ hoạt động của kho ngoại quan).

52109: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác – Nhóm này gồm: Hoạt động lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi thông thường (trừ kho ngoại quan và kho có gắn thiết bị đông lạnh) để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thuộc giao dịch bình thường như nguyên liệu sản xuất, hàng hoá tiêu dùng, máy móc, thiết bị...

Căn cứ Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014: “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”.

Theo quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, điều kiện đầu tư đối với hoạt động dịch vụ kho bãi (CPC 742) là không hạn chế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp có phát sinh hoạt động kinh doanh đối với ngành nghề kho bãi, phòng ĐKKD đề nghị doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.