Thông báo Quyết định kiểm tra số 148/QĐ-SKHĐT
Đăng ngày 03-06-2019 10:34

Nhằm kịp thời đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai đúng nội dung, tiến độ thực hiện dự án đã cam kết trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đảm bảo hiệu quả về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, từ đó từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát và kịp thời hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-SKHĐT về kiểm tra việc chấp hành các quy định theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài (đính kèm file Quyết định tại đây). Nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn Kiểm tra Sở Kế hoạch và Đầu tư là kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư, việc chấp hành các quy định theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Luật Đầu tư 2014 và các quy định của pháp luật có liên quan về đầu tư.

Để phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn đề nghị Quý doanh nghiệp cử đúng thành phần tham dự, chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu có liên quan kịp thời cung cấp theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với Thanh Tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (thông qua cán bộ đầu mối: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chuyên viên), điện thoại: 0236.3817700 để được hướng dẫn thêm./.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

File đính kèm