Thông báo Về việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Đăng ngày 13-08-2020 03:34

Thực hiện Công văn số 4930/UBND-SYT ngày 27 tháng 7 năm 2020, Công văn số 4998/UBND-KSTT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 5316/UBND-VHXH ngày 11 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức và cá nhân về việc tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư qua email, điện thoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội như sau:

- Email tiếp nhận đơn thư           : skhdt@danang.gov.vn.

- Số điện thoại tiếp công dân      : 0236.3817700 (Thanh tra Sở).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết./.

Phòng Thanh tra Sở

File đính kèm

Các tin khác