V/v xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Đăng ngày 16-09-2021 07:42

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 và Công văn số 5372/BKHĐT-KTĐPLT ngày 16/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022; chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5328/UBND-ĐTĐT ngày 18/8/2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Công văn số 5612/UBND-KT ngày 31/8/2021 về việc tập trung triển khai kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2021 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2022-2024 (đính kèm); Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình như sau:

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021

Trên cơ sở tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021, các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 của đơn vị mình theo các nội dung sau:

- Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021.

- Đánh giá chính xác, nêu bật các kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 (các dự án lớn đã khởi công, hoàn thành...).

- Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021, phân tích rõ nguyên nhân nếu giải ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu…

- Các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2021, trong đó đề xuất cụ thể các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; cắt giảm kế hoạch vốn các dự án không có khả năng giải ngân, giải ngân chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục…

2. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Theo các Biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 đính kèm)

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 của đơn vị phải đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14; căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng, trong đó lưu ý thứ tự ưu tiên như sau:

- Dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoặc đang trình phê duyệt quyết toán;

- Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022;

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022;

- Dự án khởi công mới: chỉ bố trí vốn cho các dự án thật sự cần thiết, đáp ứng đủ các điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công (đã được bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã được phê duyệt Dự án/Báo cáo KTKT);

- Dự án chuẩn bị đầu tư;

- Các nhiệm vụ quy hoạch.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nguồn thu ngân sách của thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn, khó đáp ứng nhu cầu đầu tư các công trình, dự án. Căn cứ nhu cầu đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ động báo cáo các cấp Lãnh đạo thành phố trong việc cân đối, bố trí nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên trên, trong đó ưu tiên cho các công trình thanh quyết toán và chuyển tiếp theo quy định của Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

II. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Các đơn vị lưu ý, đảm bảo tính chính xác, chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu và đảm bảo sự đồng bộ, liên kết giữa tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2021 điều chỉnh (đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố Đà Nẵng và Quyết định triển khai của UBND thành phố - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND thành phố), xây dựng kế hoạch vốn năm 2022 với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thành phố thông qua.

Đặc biệt, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 điều chỉnh đến 30/9/2021 đạt 60% và cả năm đạt 95-100%; kế hoạch vốn năm 2021 điều chỉnh được giải ngân đến hết ngày 31/01/2022, số vốn còn thừa không được phép kéo dài sang năm 2022 (như các năm trước đây đã thực hiện hằng năm) do: (1) HĐND thành phố không thống nhất ủy quyền cho UBND thành phố thực hiện việc chuyển nguồn sang năm sau theo quy định của Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019 (thẩm quyền thuộc HĐND thành phố); (2) Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2021 để thông qua Kế hoạch năm 2022  dự kiến tổ chức trước ngày 10/12 hằng năm (như các năm trước), đồng thời là thời điểm để cho phép kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022; (3) Thời điểm chốt số liệu giải ngân năm 2021 là ngày 31/01/2022.

2. Để đảm bảo thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đề nghị các đơn vị rà soát tình hình triển khai, dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sát với thực tế để tránh trường hợp phải điều chỉnh tăng/giảm nhiều lần trong năm và chịu trách nhiệm với số liệu báo cáo của đơn vị mình.

3. Đề nghị ghi rõ thông tin dự án tại cột “Ghi chú” của các Biểu mẫu

a) Đối với các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021: ghi rõ Quyết định phê duyệt quyết toán của dự án, hạng mục và gửi kèm bản sao Quyết định.

b) Đối với các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2022 hoặc chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022:

Ghi chú cụ thể tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn đã bố trí trong trung hạn giai đoạn 2016-2020 và số còn lại trong trung hạn 2021-2025; đối với dự án mới của giai đoạn 2021-2025 ghi tổng kế hoạch trung hạn và kế hoạch đã bố trí năm 2021; ghi dự kiến thời gian hoàn thành. Ngoài ra đối với:

+ Vốn đền bù giải tỏa: ghi rõ số hồ sơ đã chi trả/tổng số hồ sơ, dự kiến số hồ sơ chi trả trong năm 2021;

+ Vốn xây lắp: báo cáo lũy kế khối lượng đã hoàn thành hoặc các hạng mục đã hoàn thành đến cuối năm 2021; dự kiến khối lượng/công việc thực hiện trong năm 2022, thời gian dự kiến hoàn thành bàn giao.

c) Đối với các dự án khởi công mới năm 2022:

Ghi chú cụ thể tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn đã bố trí trong trung hạn giai đoạn 2021-2025; thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt Dự án/Báo cáo KTKT; ghi dự kiến thời gian khởi công và hoàn thành. Ngoài ra đối với:

- Vốn đền bù giải tỏa: ghi rõ số hồ sơ dự kiến chi trả trong năm 2022/tổng số hồ sơ.

- Vốn xây lắp: ghi rõ Quyết định phê duyệt dự án/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổng vốn đầu tư, quy mô đầu tư, tình hình thực hiện hồ sơ dự án, dự kiến thời gian khởi công…

d) Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: cung cấp Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, văn bản thống nhất chủ trương, nêu rõ hiện trạng và sự cần thiết đầu tư, lựa chọn danh mục ưu tiên từ Kế hoạch đầu tư công trung hạn…

đ) Đối với các nhiệm vụ quy hoạch: ghi rõ Quyết định, văn bản thống nhất chủ trương.

4. Đối với nguồn ngân sách trung ương và ODA: đề nghị căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2025 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Quyết định giao danh mục chi tiết của Thủ tướng Chính phủ (dự kiến giao trong tháng 8/2021 nhưng đến nay chưa được ban hành); Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng; lưu ý tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021.

5. Đối với Kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: đề nghị các đơn vị lưu ý, thực hiện; đối với các đơn vị có đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị tổng hợp và báo cáo nội dung này, trong đó lưu ý các quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, nhất là: Điều 5 và 59, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Chương V, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; mục II.5 và biểu mẫu số I.b Công văn số 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020…

6. Về Kế hoạch vốn đối với UBND các quận, huyện

a) Đối với các dự án do UBND thành phố giao các quận, huyện làm chủ đầu tư: UBND các quận, huyện thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Đối với nguồn vốn phân cấp giao cho các quận:

(1) UBND các quận khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn phân cấp năm 2021 và dứt điểm đến ngày 31/01/2022 đối với các công trình, dự án đang triển khai theo chỉ đạo của HĐND thành phố tại Nghị quyết số 322/NQ-HDND ngày 09/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

(2) Từ kế hoạch vốn năm 2022 trở đi, thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, thay cho nguồn vốn phân cấp như trước đây:

- Hằng năm, UBND thành phố sẽ dự kiến giao UBND các quận, huyện quản lý, điều hành số vốn đầu tư từ ngân sách thành phố (khoảng 12% trên tổng kế hoạch vốn đầu tư hằng năm của thành phố) để đầu tư, sửa chữa các công trình dân sinh, quy mô nhỏ trên địa bàn mỗi quận theo danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã được HĐND thành phố thông qua và Quyết định giao của UBND thành phố - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND thành phố;

- Danh mục dự án đầu tư, sửa chữa các công trình dân sinh, quy mô nhỏ trên địa bàn mỗi quận để thực hiện và hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, đủ điều kiện để bố trí Kế hoạch vốn năm 2022 được giao theo Quyết định của UBND thành phố về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2021 - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND thành phố;

- Các quận khẩn trương thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án theo danh mục được giao; chủ động lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình theo đặc thù của địa phương; căn cứ tổng nguồn vốn chi cho đầu tư trên cơ sở phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm thông báo số dự kiến đến các quận.

- Các quận chủ động căn cứ Quyết định điều chỉnh Quyết định số số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định một số vấn đề về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND thành phố để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dân sinh, quy mô nhỏ được giao cho UBND các quận quản lý, điều hành dự án.

c) Đối với nguồn vốn phân cấp giao cho UBND huyện Hòa Vang: thực hiện theo quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ động tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2021 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thành phố đối với huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025.

7. Các đơn vị báo cáo theo các biểu mẫu trên file Excel, Font Times New Roman, không thêm, bớt hay giấu cột, giá trị cập nhật đến thời điểm báo cáo theo đúng đơn vị tính (triệu đồng), tên dự án đúng theo Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT, các thông tin liên quan đến dự án (mã dự án, mã ngành kinh tế/khoản…) chính xác để tránh vướng mắc trong quá trình giải ngân.

8. File Hệ thống biểu mẫu được đăng tải trên trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://dpi.danang.gov.vn (thông tin chuyên ngành à XDCB à Văn bản hướng dẫn à Lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022).

9. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư và file mềm đến các địa chỉ thư điện tử: tonghopskhdt@danang.gov.vn, phuongntv@danang.gov.vn, hungnn@danang.gov.vn, quannm@danang.gov.vn.

10. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 22/9/2021 để Sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Trong quá trình thực hiện từ ngày gửi báo cáo đến thời điểm trình UBND thành phố tại kỳ họp chuẩn bị các nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2021, đề nghị các đơn vị chủ động cập nhật, điều chỉnh thông tin, số liệu (nếu có) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hoàn thiện trước ngày 05/10/2021.

Riêng đối với nội dung cắt giảm kế hoạch vốn năm 2021: trên cơ sở đề xuất đã được tổng hợp, các đơn vị tiếp tục rà soát và cắt giảm sát thực tế hơn, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/9/2021 (theo mẫu đính kèm).

11. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc xin liên hệ theo số điện thoại 0236.3822221 Phòng Tổng hợp - Quy hoạch - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp, thực hiện

Việc Trung ương chậm giao Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 có ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 so với dự kiến. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị chia sẽ và phối hợp triển khai./.

Phòng Tổng hợp

File đính kèm