Thông báo về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi)
Đăng ngày 08-11-2021 02:43

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 7392/UBND-ĐTĐT ngày 02/11/2021; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu nội dung Công văn số 7445/BKHĐT-QLĐT ngày 28/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi). Hồ sơ bao gồm:

1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

2. Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

3. Dự thảo đề cương Luật Đấu thầu (sửa đổi)

4. Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

(Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Để có cơ sở tổng hợp, góp ý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 7392/UBND-ĐTĐT ngày 02/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). File mềm của hồ sơ các đơn vị có thể tải về từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ http://www.mpi.gov.vn), Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (địa chỉ http://dpi.danang.gov.vn). Ý kiến góp ý bằng văn bản các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/11/2021 và gửi kèm file mềm đến địa chỉ thư điện tử: tuhm@danang.gov.vn để kịp tiến độ tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/11/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Phòng Đầu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

File đính kèm