Thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 và Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc tiếp nhận viện trợ Hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng do Tiến sỹ Barh Harris Weiss (Hoa Kỳ) tài trợ
Đăng ngày 01-03-2023 03:36

Ngày 17/01/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc phê duyệt thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 và Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận viện trợ Hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng do Tiến sỹ Barh Harris Weiss (Hoa Kỳ) tài trợgồm các nội dung chính sau:

          Thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc tiếp nhận viện trợ Hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng do Tiến sỹ Barh Harris Weiss (Hoa Kỳ) tài trợ và Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc điều chỉnh Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận viện trợ Hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng do Tiến sỹ Barh Harris Weiss tài trợ.

- Lý do: Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam: “Sau 06 tháng kể từ ngày khoản viện trợ được phê duyệt, trường hợp khoản viện trợ vẫn chưa triển khai mà không có lý do chính đáng, cấp có thẩm quyền phê duyệt được thu hồi quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ đã ban hành.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác