Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 372/QĐ-BNN-TY về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ngày 10-02-2023 09:50

Ngày 19/01/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 372/QĐ-BNN-TY về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các Thủ tục hành chính (TTHC) công bố theo Quyết định này được ban hành tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.

1. Bãi bỏ các nội dung công bố liên quan đến TTHC về cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thuỷ sản) được quy định tại Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

a) Các nội dung tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 21, 22, 27, 28, 29 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) và số thứ tự 8, 11, 12, 13 Mục B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh).

b) Các nội dung tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính): Số thứ tự 21, 22, 27, 28, 29 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) và số thứ tự 8, 11, 12, 13 pMục B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh).

2. Bãi bỏ các nội dung công bố có số thứ tự 29, 53, 55 và 61 Phần A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) và số thứ tự 90, 92, 93 Phần B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh) Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ- BNN-VP ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định số 372/QĐ-BNN-TY có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác