Đăng ngày 28-09-2018 00:00
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
File đính kèm