công ty mình thay đổi địa điểm kho hàng sản xuất. Thủ tục thay đổi như thế nào. quý cơ quan giúp mình với
đông thị hồng nga
hongngadn83@gmail.com

Bà có thể tham khảo Phụ lục II-13, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.