Bên em thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên, vốn điều lệ 1.000.000.000đ, về phần góp vốn : các thành viên góp vốn bằng tiền mặt, và thời điểm góp vốn 12/05/2017, đến nay 14/04/2020 . Vậy cho em hỏi đến nay thành viên có tên trong danh sách góp vốn ,chưa góp số tiền như trong bảng danh sách đăng ký nộp trên sở KHĐT và có tên trong giấy đăng ký kinh doanh thì có thể tách ra khỏi giấy phép kinh doanh hay không? Nếu tách thì phải cần các giấy tờ gì ?
nqphuc
ng.quangphuc@gmail.com

Đối với nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của ông/ bà như sau:

Về cơ sở pháp lý:

- Khoản 2, Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.”

- Khoản 3, Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Khoản 4, Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.”

Như vậy theo nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Quang Phúc, sau khi hết thời hạn góp vốn nhưng thành viên không thực hiện cam kết góp vốn thì doanh nghiệp phải điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp. Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

Biên bản họp Hội đồng thành viên;

Quyết định của Hội đồng thành viên;

Danh sách thành viên sau khi thay đổi (Phụ lục I-6, thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng – số điện thoại: 02363.821755 để được hướng dẫn và giải đáp.