2153848740
Công ty TNHH Đầu tư Đà Nẵng - Việt Nam
Hoạt động tư vấn quản lý
Lô 29, KDC Phúc Lộc Viên, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngoài KCN
LD
Nhật Bản
dịch vụ
10,101