Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Công ty tôi có 1 chi nhánh trực thuộc có địa chỉ trụ sở của chi nhánh cùng với địa chỉ của Công ty tại Quận Thanh Khê. Nay Công ty chúng tôi muốn thuê một một địa điểm tại Quận Hải Châu để mở cửa hàng để chi nhánh kinh doanh. Theo quy định của phpas luật hiện hành thì Chi nhánh có phải đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh tại Quận hải Châu không? (Địa chỉ trụ sở Chi nhánh vẫn ở quận Thanh Khê như trong Giấy Đăng ký hoạt động) Cám ơn quý Phòng.
Lê Tiến Đức
letienduc1976ls@gmail.com

Khoản 9, Điều 1, Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp:

“Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty muốn mở một địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh tại quận Hải Châu thì công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Thành phần hồ sơ gồm:

- Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư),

- Văn bản ủy quyền của công ty cho người nộp hồ sơ và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ (trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của của công ty hoặc người đứng đầu chi nhánh).

Công ty nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, địa chỉ Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng hoặc nộp trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện.