Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chúng tôi là công ty TNHH một thành viên, 100% vốn nước ngoài do tổ chức làm chủ sở hữu (gọi tắt là "Công ty"). Chủ sở hữu Công ty (gọi tắt là "Công ty bị sát nhập") đã bị sáp nhập vào 1 công ty nước ngoài khác cùng quốc tịch (gọi tắt là "Công ty nhận sát nhập"). Quý Sở cho chúng tôi hỏi, chúng tôi có thể thực hiện thủ tục Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quy định tại Điều 46 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP để thay đổi chủ sở hữu Công ty từ Công ty bị sát nhập sang Công ty nhận sát nhập hay không? Nếu không thì chúng tôi phải thực hiện theo thủ tục nào? Kính mong Quý Sở xem xét và sớm phản hồi Công ty. Chân thành cảm ơn.
Nguyễn Thị Thanh Trúc
trucnguyen20910@gmail.com

Theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

 Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do sáp nhập thực hiện tương tự trường hợp thay đổi chủ sở hữu do chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

 + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu mới; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

 + Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

+ Hợp đồng chuyển nhượng.

Đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu do sáp nhập, hợp đồng chuyển nhượng được thay thế bằng Quyết định sáp nhập.

Trường hợp người nộp hồ sơ không phải Đại diện pháp luật/Chủ sở hữu thì phải có Giấy giới thiệu và bản sao CMND của người nộp hồ sơ.

Cách thức nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo các cách sau:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24, Trần Phú, p. Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng

+ Nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại địa chỉ: dangkyquamang.dkkd.gov.vn

     + Nộp hồ sơ thông qua Dịch vụ bưu chính công ích.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Lệ phí: 50.000 đồng + Phí công bố thông tin: 100.000 đồng

Thời gian xử lý: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn để doanh nghiệp được biết./.