Thông báo V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 2021
Đăng ngày 29-06-2021 03:10

Triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3928/UBND-ĐTĐT ngày 17/6/2019 về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công; Công văn số 793/UBND-SKHĐT ngày 05/02/2021 về việc liên quan đến triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Thông tư số 11/TT-BKHĐT; Công văn số 797/UBND-STC ngày 05/02/2021 về việc thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và UBND các quận, huyện triển khai công tác báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 2021 của đơn vị mình, cụ thể như sau:

A. NỘI DUNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 2021 theo các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 2021

a) Tổng hợp chung kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển và dự toán mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ bao gồm: tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm chung theo lĩnh vực đấu thầu; theo hình thức lựa chọn nhà thầu; theo phân loại dự án.

b) Báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng theo các nội dung dưới đây:

-  Kết quả thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu.

-  Kết quả thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng: Nêu rõ số lượng các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, giá trị trúng thầu, lĩnh vực đấu thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng mà nhà thầu được ưu đãi trúng thầu, số lượng kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đã được đăng tải, số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng bị hủy thầu và lý do hủy thầu. Xác định tỷ lệ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

2. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 2021

Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung nêu tại Mục 1, bao gồm:

a) Kết quả đạt được;

b) Hạn chế, tồn tại;

c) Nguyên nhân.

3. Giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm

- Việc giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng văn bản kiến nghị nhận được, cách thức và kết quả giải quyết kiến nghị;

- Việc xử lý vi phạm trong đấu thầu: tổng số tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, số lượng quyết định xử lý vi phạm, hình thức xử lý vi phạm, công khai xử lý vi phạm.

4. Giải pháp và kiến nghị

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu, nêu các kiến nghị, đề xuất và kế hoạch thực hiện cho 06 tháng cuối năm 2021 để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện hoạt động đấu thầu.

B. PHẦN TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Đề nghị các đơn vị tổng hợp số liệu về kết quả lựa chọn nhà thầu theo các biểu kèm theo văn bản này, bao gồm:

- Biểu 1. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu dự án sử dụng vốn nhà nước trong 06 tháng đầu năm 2021 theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Biểu 2. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên trong 06 tháng đầu năm 2021 theo quy định tại điểm d, đ, e và g Khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Sở Tài chính chủ trì tổng hợp biểu này).

- Biểu 3. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ trong 06 tháng đầu năm 2021 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Biểu 4. Báo cáo công tác lựa chọn nhà thầu trong 06 tháng đầu năm 2021 (Vốn ngân sách thành phố).

- Biểu 5. Báo cáo công tác lựa chọn nhà thầu trong 06 tháng đầu năm 2021 (Vốn ngân sách thành phố phân cấp về quận, huyện).

* Lưu ý:

- Đơn vị tính cho tất cả các Biểu 1, 2, 3 là triệu đồng.

- Riêng Biểu 4 và Biểu 5 áp dụng cho các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện thực hiện báo cáo.

C. VỀ TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO

- Các đơn vị lập báo cáo theo biểu mẫu thống nhất, không thêm bớt các cột, dòng ngoài nội dung yêu cầu của Biểu mẫu và điền đầy đủ, chính xác số liệu, đơn vị tính. Các báo cáo gởi kèm file dữ liệu đến địa chỉ thư điện tử: tuhm@danang.gov.vn. Ngoài ra, để tải file mềm Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như hệ thống biểu mẫu báo cáo, các đơn vị có thể truy cập vào trang thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://www.dpi.danang.gov.vn.

- Đối với công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn chủ trì quản lý, thẩm định công tác đấu thầu. Do vậy, đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên trong 06 tháng đầu năm 2021 theo Biểu 2 gửi Sở Tài chính để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (biểu mẫu trên các đơn vị gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/6/2021 để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 2021 vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02/7/2021 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

* Lưu ý: Đơn vị nào không thực hiện gửi văn bản báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ thì Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư

File đính kèm

Các tin khác