Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp trong tháng 10/2021
Đăng ngày 01-12-2021 02:12

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Điều 216 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; trên cơ sở phối hợp với cơ quan quản lý thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh đã ban hành Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 do doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký hoặc vi phạm nghĩa vụ về thuế (Danh sách 385 doanh nghiệp đính kèm).

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo, trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được báo cáo thì doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để doanh nghiệp được biết và thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

File đính kèm