Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 23-06-2022 06:27

Triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3928/UBND-ĐTĐT ngày 17/6/2019 về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công; Công văn số 3362/UBND-SKHĐT ngày 20/6/2022 về việc liên quan đến triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022; Công văn số 975/UBND-STC ngày 24/02/2022 về việc thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, ban, ngành; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và UBND các quận, huyện triển khai công tác báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 2022 của đơn vị mình, cụ thể theo các Phụ lục hướng dẫn và hệ thống Biểu mẫu đính kèm.

Đối với công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn chủ trì quản lý, theo dõi, thẩm định công tác đấu thầu. Do vậy, đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2022 theo Biểu 2 và gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/7/2022 để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các báo cáo và biểu mẫu, các đơn vị vui lòng gửi kèm file dữ liệu đến địa chỉ thư điện tử: tuhm@danang.gov.vn; đồng thời, thực hiện việc nhập dữ liệu báo cáo vào Hệ thống quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://quanlyduandautu.danang.gov.vn để phục vụ cho việc trích xuất dữ liệu. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 06 tháng đầu năm 2022 vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/7/2022 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. (Để tải file mềm nội dung phụ lục hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu báo cáo, các đơn vị có thể truy cập vào trang thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://www.dpi.danang.gov.vn).

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Download Biểu mẫu 2 tại đây.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

File đính kèm