Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Đăng ngày 25-05-2016 09:41

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 (gọi tắt là Nghị Quyết 19-2014) đề ra mục tiêu đến hết năm 2015 đạt mức trung bình của nhóm ASEAN 6 trên 6 chỉ tiêu môi trường kinh doanh và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 (gọi tắt là Nghị Quyết 19-2014) đề ra mục tiêu đến năm 2016 đạt mức trung bình của ASEAN 4 trên 10 chỉ tiêu.

          Sau hai năm triển khai thực hiện, môi trường đầu tư kinh doanh nước ta đã có bước cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên, được các tổ chức quốc tế có uy tín ghi nhận, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, tuy nhiên, vẫn còn nhiều Bộ, ngành, cơ quan và địa phương cả nước chưa tích cực triển khai và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện.

          Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, theo đó, Nghị quyết đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho năm 2016, 2017 và đến năm 2020. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành và các địa phương; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chính phủ yêu cầu tất cả các bộ ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch hành động của đơn vị trước ngày 31/5/2016 để có cơ sở triển khai thực hiện.

          Đính kèm Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016.

 

Đà Nẵng, ngày   25     tháng  5  năm 2016 - Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mai Vân