Danh mục kêu gọi các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) và dự án đầu tư sử dụng đất năm 2016 của thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 07-01-2016 17:07

Ngày 11 tháng 12 năm 2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 9169/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016, theo đó, năm 2016, UBND thành phố đã giao cho các sở, ngành liên quan chuẩn bị các thủ tục và hoàn thiện hồ sơ để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất cho 22 công trình, dự án.

Danh mục công trình, dự án vui tải về tại đây

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 1 năm 2016 - Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Kinh tế ngành