Tính hình thực hiện giải ngân kinh phí các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2015
Đăng ngày 21-05-2015 09:58

Căn cứ quyết định số 1758/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015; Quyết định số 1865/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

Sau khi thông qua ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố , ngày 02/02/2014 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí 11 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 (gồm: Việc làm và dạy nghề; Nước sạch và VSMT nông thôn; Y tế ; Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Văn hóa; Giáo dục và Đào tạo; Phòng chống ma túy; Phòng, chống tội phạm; Phòng , chống HIV/AIDS; Xây dựng nông thôn mới) cho các Sở ban ngành; Hội đoàn thể và UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chương trình với tổng kinh phí là 50,536 tỷ đồng (trong đó: Vốn ĐTPT: 17,2 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 33,336 tỷ đồng)

Thực hiện đến ngày 30/4/2015 kinh phí mới giải ngân đạt 2,640/50,536 tỷ đồng, đạt 5,22% KH giao (theo số liệu báo cáo tình hình giải ngân của Kho bạc Nhà Nước Đà Nẵng), mặc dù ngày 17/4/2015 UBND thành phố đã có công văn số 2773/UBND-VX về việc rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí CTMTQG năm 2015, trong đó yêu cầu lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư các CTMTQG để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch và lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ giải ngân của Đơn Vị

Nam Hùng