Đề án Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp và chuyên gia quản trị doanh nghiệp
Đăng ngày 29-01-2015 10:27

Ngày 24/01/2015, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp và chuyên gia quản trị doanh nghiệp với mục tiêu cụ thể: "Phấn đấu đến năm 2020, 50% nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nắm vững các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn khi tiếp cận với công việc thực tế tại doanh nghiệp mà không phải qua các khóa đào tạo lại. Tỷ lệ chuyên gia quản trị doanh nghiệp được bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và kiến thức pháp luật thông qua các khóa bồi dưỡng ngắn hạn đạt từ 20-30%".

         Theo đó, Đề án đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nguồn nhân lực doanh nghiệp và chuyên gia quản trị doanh nghiệp của các cấp, các ngành và toàn xã hội; cũng như các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo trong các doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy nhân viên tích cực học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có thể tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương thông qua các điều khoản quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngọc Hiền