Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018
Đăng ngày 20-07-2017 17:02

             

                  UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG           

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  --------------------------------------------

Số:   1837/SKHĐT-TH

V/v xây dựng Kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội và Kế hoạch

đầu tư công năm 2018

 

Đà Nẵng, ngày  20  tháng  7  năm 2017

                                              

Kính gửi: - Giám đốc các sở, ban , ngành

                 - Chủ tịch UBND các quận, huyện.

 

              Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 và 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện nội dung hướng dẫn, hệ thống biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018, cụ thể như sau:

              1. Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

              Các đơn vị căn cứ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 của ngành, địa phương để dự kiến khả năng thực hiện kế hoạch 2017; bám sát tiến độ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của đơn vị mình để  xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực năm 2018; đăng ký danh mục các quy hoạch, đề án thuộc nguồn vốn quy hoạch năm 2018 theo biểu mẫu đính kèm.

            * Nội dung báo cáo gồm:

            Phần thứ nhất: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

              I. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

              II. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

              III. Một số giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2017

             Phần thứ hai: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

              I. Dự báo bối cảnh thế giới và trong nước năm 2018

             II. Mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

             1. Mục tiêu tổng quát

             2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

             III. Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành và lĩnh vực năm 2018

             2. Báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2018: Các đơn vị trên cơ sở Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5598/BKHĐT-TH, căn cứ Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và Thành phố, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để xây dựng lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 của đơn vị (Lưu ý: kịp thời yêu cầu đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch để đảm bảo tiến độ).

             File hệ thống biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website: http://dpi.danang.gov.vn/Thông tin kinh tế - xã hội/Khung Kế hoạch/Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH , Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

             3. Tiến độ báo cáo

              Chậm nhất ngày 27/7/2017, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện  gửi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Báo cáo lời và bảng, biểu) về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và file mềm theo địa chỉ email: tonghopskhdt@danang.gov.vn để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 31/7/2017.

 

               Kính đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện đúng tiến độ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT TU, HĐND, UBND TP (b/cáo);

- VP TU, HĐND, UBND TP (để biết);

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;

- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Sơn

 

Xem thêm file đính kèm:

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

Lập kế hoạch đầu tư công năm 2018

Phụ lục I

Phụ lục II

Thông tư 13.216. BKHĐT

Thông tư 03.2017. BKHĐT

Mẫu biểu  34

Mẫu biểu 35

Mẫu biểu 38b

Mẫu biểu 38c

Mẫu biểu 42

Danh mục dự án trung hạn 2016-2020