Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
Đăng ngày 13-02-2017 15:36

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 (xem chi tiết tại đây)