Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Đăng ngày 28-10-2016 13:59

Kính gửi:

     - Giám đốc các sở, ban, ngành;

     - Chủ tịch UBND các quận, huyện

     Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/7/2016 của UBND thành phố về viêc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đăng trên trang web http://dpi.danang.gov.vn/Thông tin kinh tế -xã hội/Khung Kế hoạch kinh tế - xã hội.

      Kính đề nghị các đơn vị cập nhật nội dung kế hoạch năm 2017 trong phạm vi quản lý và góp ý dự thảo nêu trên để chuẩn bị báo cáo UBND thành phố tại cuộc họp thường kỳ tháng 11 năm 2016 trình Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm.

     Văn bản gửi về phòng Thổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư và qua địa chỉ Email: tonghopskhdt@danang.gov.vn trước ngày 04/11/2016./-

Tải file đính kèm: CV số 2630/SKHĐT-TH; BC Ké hoạch 2017; Biểu KH 2017.