HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH LẬP VÀ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ GIỚI THIỆU KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
Đăng ngày 01-06-2010 00:00