Khẩn trương hoàn chỉnh khung pháp lý về đầu tư nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mô hình PPP trong thời gian tới
Đăng ngày 14-07-2015 09:16
(MPI Portal) – Ngày 10/7/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 220/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7.
 
(MPI Portal) – Ngày 10/7/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 220/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7.

Theo Thông báo, về xây dựng, hoàn chỉnh khung pháp lý về đầu tư PPP, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã có hiệu lực. Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mô hình PPP trongthời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn 2 Nghị định nêu trên đối với phạm vi quản lý của mình.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ADB, AFD nhằm hỗ trợ chuẩn bị dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Nguồn vốn PDF) trong tháng 7/2015. Trong tháng 9/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP; Hướng dẫn lựa chọn dự án, đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP.. Đồng thời, hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, ban hành trong tháng 10/2015.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục giải ngân và cơ chế quản lý phần vốn tham gia của Nhà nước (VGF) vào dự án PPP, ban hành trong tháng 10/2015. Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo… chủ động xây dựng các Thông tư hướng dẫn để thực hiện đối với các công trình, dự án trong lĩnh vực phụ trách trên cơ sở quy định khung của Nghị định về PPP; trong quá trình xây dựng Thông tư, các bộ cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để đảm bảo thống nhất với các quy định chung, ban hành chậm nhất trong tháng 11/2015.

Về thực hiện dự án PPP và xác định dự án PPP tiên phong, Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương kiên định thực hiện các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của mình, không thụ động dựa vào ngân sách Trung ương hay trái phiếu Chính phủ để đầu tư kết cấu hạ tầng, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 02/7/2015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015; trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí cho các dự án đầu tư theo hình thức PPP theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 63/TB-VPCP ngày 16/02/2015.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất danh mục dự án PPP tiên phong; đồng thời lập kế hoạch cụ thể về nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ (gồm nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và vốn đầu tư thực hiện dự án) để thúc đẩy các dự án tiên phong gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2015.

Về nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư PDF, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương sử dụng nguồn vốn PDF để chuẩn bị dự án (tính trong tổng mức đầu tư) và được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Về nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xúc tiến nguồn vốn ODA từ ADB và các nhà tài trợ khác để thành lập nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP (VGF).

Bên cạnh đó, các bộ khẩn trương thống kê vốn đầu tư ngoài ngân sách trong tổng vốn đầu tư toàn ngành đối với từng ngành, lĩnh vực, phân theo từng nhóm ngành cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi về Bộ để tổng hợp trong tháng 9/2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tìm nguồn vốn để tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, tăng cường năng lực về PPP; tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên vào phiên họp Ban Chỉ đạo cuối năm 2015./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư