Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công công trình Nâng cấp, cải tạo Rạp Lệ Độ
Đăng ngày 26-02-2019 02:47

Ngày 20/02/2019, Sở Văn hóa và Thể thao (là chủ đầu tư dự án) đã tiến hành buổi mở thầu công khai lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu Xây lắp thuộc công trình Nâng cấp Rạp Lê Độ với giá gói thầu được phê duyệt 3.674.651.000 đồng. Trong quá trình mở thầu, có 03 nhà thầu tham dự thầu và Công ty cổ phần Hoàng Tuấn Hồng có giá dự thầu thấp nhất (3.660.124.000 đồng).

Rạp Lê Độ

Công trình Nâng cấp Rạp Lê Độ đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 30/10/2018. Việc đầu tư nâng cấp rạp nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao và phù hợp với sự phát triển chung của ngành điện ảnh. Công trình có tổng mức đầu tư 4.959.300.000 đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố; các hạng mục nâng cấp cải tạo bao gồm: Nâng cấp, mở rộng các phòng chiếu phim với nội thất hiện đại, sửa chữa các hạng mục phụ trợ, v.v…

                                       Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư        

Các tin khác