Hội thảo Tham vấn kết quả xây dựng bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh Việt Nam
Đăng ngày 07-03-2019 09:10

Sáng ngày 05/3/2019, Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo Tham vấn kết quả xây dựng bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ trì hội thảo bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng Cục trưởng Cục Thống kê và đại diện các Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương... đến từ 20 tỉnh thành trong cả nước cùng tham dự.

Mục đích của Hội thảo nhằm hoàn thiện dự thảo chỉ tiêu tăng trưởng xanh Việt Nam, gồm 57 chỉ tiêu quốc gia và 34 chỉ tiêu cấp tỉnh, phân theo 03 nhiệm vụ chiến lược quan trọng và 12 nhiệm vụ cụ thể.

Mục tiêu của bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh Việt Nam là: thiết lập một hệ thống chỉ tiêu thống kê chung nhằm mô tả, phản ảnh và đánh giá mức độ “xanh hóa” trong các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam; cung cấp công cụ để giám sát, quản lý và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, phát triển xanh… của Việt Nam; đảm bảo tính so sánh và lồng ghép với các mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững của quốc tế.

Tăng trưởng xanh là một nội dung thiết yếu của phát triển bền vững khi tích hợp các yếu tố xã hội và môi trường trong đo lường các hoạt động kinh tế của quốc gia; lượng hóa và phản ánh toàn diện mức độ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia gắn liền với mục tiêu bền vững. Việt Nam hiện đang theo đuổi mô hình phát triển bền vững hướng tới một nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch