Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Đăng ngày 17-07-2019 02:23

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 , Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 4790/UBND-SKHĐT ngày 16/7/2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

File đính kèm