Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức Kiểm tra hoạt động Ban năm 2019 tại các quận, huyện, xã, phường.
Đăng ngày 26-08-2019 10:38

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, đồng thời, để có cơ sở đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng- cơ quan Thường trực đã tham mưu Ban VSTBPN thành phố xây dựng Kế hoạch Kiểm tra tình hình hoạt động của Ban tại 7 quận, huyện  và 7 xã, phường trên đia bàn thành phố.

Nội dung kiểm tra trong đợt này tập trung vào các hoạt động chính như:

1. Triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới.

2. Kết quả tình hình thực hiện Chiến lược về Bình đẳng giới thành phố Đà Nẵng năm 2019

3. Tổ chức, kinh phí và hoạt động thường xuyên của Ban VSTBPN

- Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức của Ban

- Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ; chế độ thông tin, báo cáo.

- Việc cấp kinh phí cho hoạt động VSTBPN

- Công tác kiểm tra, giám sát tại cấp quận/ huyện, xã / phường (Hình thức tổ chức kiểm tra, những kết quả nổi bật; tồn tại, vướng mắc trong triển khai công tác VSTBPN tại các đơn vị cấp dưới; những kiến nghị, đề xuất nào của đơn vị kiểm tra đã được các cơ quan chắc năng chủ động giải quyết).

4. Công tác phối hợp liên ngành

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan và các ngành thành viên trong việc triển khai các hoạt động như: xây dựng Báo cáo thực hiện các Mục tiêu về BĐG; xây dựng và triển khai các KH, Đề án nhằm giải quyết những vấn đề có tác động ảnh hưởng tiêu cực tới phụ nữ và trẻ em gái; lồng ghép các chỉ tiêu về BĐG trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Công tác Cán bộ nữ

- Công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo

- Kết quả thực hiện công tác cán bộ nữ

- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp đối với công tác cán bộ nữ của địa phương.

6. Các vấn đề nổi cộm có tác động, ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái trong lĩnh vực quản lý nhà nước của địa phương

 Đính kèm Kế hoạch số 08/KH-TBPN ngày 26/7/2019 của Ban VSTBPN thành phố về Kiểm tra tình hình hoạt động VSTBPN năm 2019.

                             Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Các tin khác